فروردین ۱۳۹۴

جشنواره پیشکسوتان

زمان برگزاری درون استانی: ۵ اردیبهشت

رده سنی: پیشکسوتان ۴۰+ سال

رشته‌های: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی

زمان برگزاری کشوری: ۸ اردیبهشت

جشنواره پیشکسوتان

زمان برگزاری درون استانی: ۵ اردیبهشت

رده سنی: پیشکسوتان ۴۰+ سال

رشته‌های: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی

زمان برگزاری کشوری: ۸ اردیبهشت