تیر ۱۳۹۴

مسابقات قهرمانی کشور خردسالان

زمان برگزاری درون استانی: ۲ مرداد

رده سنی:‌ خردسالان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری:‌ ۱۵-۱۶ مرداد

مسابقات قهرمانی کشور خردسالان

زمان برگزاری درون استانی: ۲ مرداد

رده سنی:‌ خردسالان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری:‌ ۱۵-۱۶ مرداد