مرداد ۱۳۹۴

مسابقات قهرمانی کشوری نونهالان

رده سنی: نونهالان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری: ۲۲-۲۳ مرداد

محل: هیات زورخانه اهواز

مسابقات قهرمانی کشوری نونهالان

رده سنی: نونهالان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری: ۲۲-۲۳ مرداد

محل: هیات زورخانه اهواز

مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان

رده سنی: پیشکسوتان ۴۱-۵۰ و ۵۱-۶۰

رشته: میانداری

زمان برگزاری کشوری: ۲۹-۳۰ مرداد

مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان

رده سنی: پیشکسوتان ۴۱-۵۰ و ۵۱-۶۰

رشته: میانداری

زمان برگزاری کشوری: ۲۹-۳۰ مرداد

مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان

رده سنی: نوجوانان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری: ۱۲-۱۳ اردیبهشت

مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان

رده سنی: نوجوانان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری: ۱۲-۱۳ اردیبهشت