شهریور ۱۳۹۴

مسابقات قهرمانی کشوری بزرگسالان - میانداری

زمان برگزاری درون استانی:

رده سنی: بزرگسالان ۱۹-۳۰ و ۳۱-۴۰

رشته: میانداری

زمان برگزاری کشوری: ۱۹-۲۰ شهریور

مسابقات قهرمانی کشوری بزرگسالان - میانداری

زمان برگزاری درون استانی:

رده سنی: بزرگسالان ۱۹-۳۰ و ۳۱-۴۰

رشته: میانداری

زمان برگزاری کشوری: ۱۹-۲۰ شهریور

مسابقات قهرمانی کشوری جوانان

زمان برگزاری استانی:

رده سنی: جوانان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری:‌۲۶-۲۷ شهریور

مسابقات قهرمانی کشوری جوانان

زمان برگزاری استانی:

رده سنی: جوانان

رشته: تیمی زورخانه‌ای - مرشدی - میانداری - هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری:‌۲۶-۲۷ شهریور

مسابقات قهرمانی کشوری بزرگسالان

زمان برگزاری درون استانی: ۷ مهر

رده سنی: بزرگسالان

رشته: هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری: ۱۶-۱۷ آبان

مسابقات قهرمانی کشوری بزرگسالان

زمان برگزاری درون استانی: ۷ مهر

رده سنی: بزرگسالان

رشته: هنرهای فردی

زمان برگزاری کشوری: ۱۶-۱۷ آبان