مسابقات انتخابی جوانان استان خوزستان در رده سني 18-16 سال برگزار گرديد

توسط روابط عمومی

مسابقات انتخابي تيم جوانان استان خوزستان در رده سني 18-16 سال در تاريخ 94/6/20 در محل زورخانه علمدار دزفول در رشته های تیمی زورخانه ای ، میانداری انفرادی ، هنرهای فردی و مرشدی برگزار و نتايج زير حاصل گرديد:
در رشته تیمی ، تیم جوانان دزفول با کسب 73 امتیاز و با توجه به اینکه تنها تیم شرکت کننده در این مسابقات بود به عنوان نماینده استان انتخاب گردید.
در رشته چرخ تیز آقای مرتضی کرم زاده از دزفول با کسب امیاز 60 به عنوان نماینده جوانان استان انتخاب شد .
در رشته های کباده و میانداری انفرادی آقای محمد اسدنژاد از شهرستان شوشتر با کسب امتیاز به ترتیب 104 و 62.5توانست عنوان منتخب استان را بدست آورد .
در رشته میل بازی آقای رسول محمد بیلکی از دزفول به عنوان منتخب استان معرفی گردید
در رشته سنگ آقای سینا قلمبر از دزفول توانست عنوان نماینده منتخب استان را کسب نماید.
در پایان این پیکارها اسامی تیم منتخب استان به شرح زیر اعلام شد :
محمد حسین تفکری بعنوان مرشد تیم
رسول محمد بیلکی
مهدی جوهریان زاده
سینا قلمبر
امین رشیدی
مرتضی کرمی زاده
امیر علی بیلکی
امیر عروج زاده

بازگشت

افزودن یک دیدگاه