گزارش بازدید از زورخانه های شهرستان دزفول

توسط روابط عمومی

درتاریخ 94/1/31 در مراسمی هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان از زورخانه های شهرستان دزفول بازدید نمود .

 در این بازدید در جلسه برگزار شده با رئیس هیات شهرستان دزفول و جمعی از ورزشکاران این شهرستان مشکلات و نیازهای ورزش زورخانه ای درشهرستان دزفول مورد بررسی قرار گرفت .

در این بازدید رئیس و نایب رئیس هیات استان ، رئیس کمیته رتبه بندی و رئیس کمیته مسابقات حضور داشتند 

تصاویر زورخانه امام خمینی دزفول

بازگشت

افزودن یک دیدگاه